کرامپ نویسندگان

کرامپ نویسندگی یا نویسندگان و درمان فیزیوتراپی

کرامپ نویسندگان به عنوان یک دیستونی شناخته می‌شود. این عارضه در غالب اوقات در زمان انجام برخی فعالیت‌ها با دست اتفاق می‌افتد…